Теми бакалаврських, дипломних, магістерських робіт

 1. Буктрейлер як сучасний засіб популяризації книги й читання
 2. Робота видавництва з читацькою аудиторією: методи вивчення, взаємодії та впливу на реципієнтів
 3. Читацький попит на книжкову продукцію: сучасний стан і прогнози
 4. Сучасні різновиди жанру замітки
 5. Створення та редагування інтерв’ю: практика сучасних ЗМІ
 6. Репортаж у сучасних ЗМІ
 7. Звіт і репортаж: порівняльна характеристика жанрів (на матеріалах сучасних ЗМІ)
 8. Огляд преси: історія, сучасність і перспективи жанру
 9. Жанр звіту в сучасній науковій та виробничій пресі
 10. Жанр рецензії на шпальтах сучасних громадсько-політичних, літературних і мистецьких часописів
 11. Рецензії у сучасних фахових журналах
 12. Коментар (або аналітичні жанри) у редакторському опрацюванні
 13. Журналістське розслідування як жанр і метод сучасної журналістики: редакторський аспект
 14. Нарис в жанровій палітрі сучасних ЗМІ: різновиди, композиція, стилістика
 15. Біографія і портрет у сучасній науковій літературі
 16. Звіт і репортаж у сучасній фаховій періодиці.
 17. Жанрові різновиди біографічних довідок у сучасних довідкових виданнях.
 18. Життєва історія в жанровій палітрі сучасних ЗМІ
 19. Українська есеїстка: історія та сучасність
 20. Жанрова специфіка сучасних інтернет-видань видань (на прикладі сучасних україномовних українських видань (2014-2016 роки)
 21. Жанрова палітра сучасних друкованих ЗМІ
 22. Ефективність рекламного повідомлення: методика аналізу і засоби досягнення
 23. Робота редактора над перевиданням
 24. Сучасні рекламні видання: типологічна характеристика, особливості редакторської підготовки
 25. Наукова книга України в історії та сучасності
 26. Оформлення сучасних серійних видань
 27. Робочий зошит на друкованій основі в сучасній практиці навчального книговидання
 28. Шкільний щоденник як навчальне акцидентне видання
 29. Сучасний стан навчального книговидання
 30. Типологічна характеристика довідкових навчальних видань
 31. Типологічна модель сучасного довідкового видання
 32. Редагування сучасного шкільного підручника
 33. Стандартизація видавничої діяльності: досягнення, проблеми, перспективи
 34. Сучасні виробничо-практичні часописи в галузі освіти
 35. Часописи  НПУ імені М. П. Драгоманова: історія та сучасність
 36. Дитяча книга в редакторському опрацюванні
 37. Дитячі часописи України: історія та сучасність
 38. Дитяча періодика як засіб освіти
 39. Електронні ЗМІ: проблеми і перспективи
 40. Структурні особливості сучасного літературно-мистецького журналу
 41. Редакторська підготовка рекламних видань
 42. Особливості редагування публікацій сучасної педагогічної преси з урахуванням тенденцій до посилення її інформативного характеру
 43.  Сучасні педагогічні періодичні видання України
 44.  Психолого-педагогічні аспекти теорії художнього оформлення дитячих видань
 45. Місцева преса України: сучасний стан і перспективи розвитку
 46. Афіша як вид рекламного акцидентного видання: історія та сучасність
 47. Сучасний календар: типологія, будова, оформлення
 48. Особливості сучасного розвитку української мови і редакторська практика
 49. Суржик як продукт політики лінгвоциду 30-х років і сучасні проблеми держаності української мови. Погляд редактора
 50. Державна мова і мови регіональні: використання Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин з політичною (антиукраїнською) метою
 51. Фактична і комунікативна точність у журналістському творі.
 52. Логічність мислення автора і логічна культура редактора − запорука забезпечення безперешкодної комунікації.
 53. Основні типи логіко-стилістичних помилок та способи їх усунення.
 54. Лексико-семантичні процеси в сучасній українській мові: неологізація і лексика неосновного фонду. Погляд редактора
 55. Закон тотожності і його вимоги до суджень у творах журналістики.
 56. Порушення причинно-наслідкових зв’язків у публікаціях сучасної преси та способи їх усунення (на прикладі 2-3-х сучасних видань)
 57. Порівняльний аналіз композиції журналістських текстів різних жанрів у друкованих газетах та їх інтернет-версіях
 58. Специфіка висвітлення факту в журналістських друкованих матеріалах та в режимі онлайн
 59. Співпраця редактора з автором (на прикладі власної практики у видавництві)
 60. Редакторський аналіз PR-текстів
 61. Факт в рекламних текстах (вірогідність та комунікативна точність)
 62. Редакторське опрацювання фактів на радіо
 63. Реципієнтська аудиторія як провідний орієнтир професійної діяльності редактора
 64. Полілог мас-медіа та аудиторії. Редакторські функції в мережевій комунікації
 65. Редакторський аналіз засобів ведення інформаційних війн у мережі Інтернет (тролінг та інша інформаційно-психологічна зброя)
 66. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації
 67. Стан та особливості формування кадрового потенціалу видавничої галузі.
 68. Роль і місце видавничої продукції в інформаційному просторі України.
 69. Особливості формування національного інформаційного простору в Україні на сучасному етапі державотворення
 70. Громадські об’єднання  у видавничій сфері  – невід’ємна складова громадянського суспільства.
 71. Використання видавничого потенціалу у формуванні демократичних засад суспільства.
 72. Особливості конкуренції на сучасному книжковому ринку України.
 73. Друковані засоби масової інформації України: стан та перспективи розвитку.
 74. Видавничий бізнес – складова частина підприємництва України.
 75. Маркетинг у видавничій галузі України
 76. Концепція газетно-журнального видання (на конкретному прикладі і за певний період)
 77. Типи педагогічних газет та їх оформлення
 78. Журналістський матеріал як предмет літературного редагування (на конкретному прикладі видання)
 79. Досвід видавництв у підготовці інтернет-видань (2014-2016 рр.)
 80. Законодавче врегулювання діяльності засобів масової комунікації (2010 -2016 роки).
 81. Історія оформлення газет і журналів України
 82. Українські художники – оформлювачі літературно-художніх видань
 83.  Види журналістських текстів і особливості їх редагування (на прикладі конкретного педагогічного видання за 2014-2016 роки)
 84. Видавнича справа і сучасний книжковий ринок України
 85. Видавнича справа і сучасний книжковий ринок України
 86. Журналістський матеріал як предмет літературного редагування (на конкретному прикладі видання за 2014-2016 роки)
 87.  Види плеоназмів у різних видах літератури і способи їх виправлення редактором
 88.  Сучасні підходи до створення і редакторського опрацювання апарату видань різних видів
 89. Сайти сучасних видавництв: контент, оформлення, зручність користування
 90.  Порівняльний аналіз громадсько-політичних і спеціалізованих періодичних видань
 91.  Мовна політика сучасних редакцій засобів масової інформації
 92. Редакторський аналіз мови сучасних друкованих і електронних ЗМІ
 93. Штампи в публікаціях сучасних ЗМІ та шляхи їх усі неня редактором
 94. Проблеми редагування в засобах масової інформації: виправданість вживання сленгу
 95. Доцільність використання експресивних засобів у публіцистичному тексті
 96. Використання фразеологізмів і афоризмів у сучасній українській періодиці
 97. Мовні засоби маніпулятивної гри в заголовках сучасних ЗМІ
 98. Особливості редагування заголовків
 99. Засоби актуалізації інформації в газетних заголовках
 100. Заголовковий комплекс сучасних газет і журналів. Порівняльний аналіз
 101. Жанрова палітра сучасних громадсько-політичних газет
 102. Авторська колонка як засіб створення «обличчя» газети
 103. Порівняльний аналіз верстки сучасних газет та журналів
 104. Естетичні та маркетингові аспекти редизайну
 105. Створення та редагування навчальних видань
 106. Українські енциклопедичні видання: історія та сучасність
 107. Бібліографічні видання: еволюція, види, особливості редагування
 108. Блог – новий вид журналістської публікації

 

 

 

Автор: admin

Коментувати