Про нас

Тут люблять й професійно плекають українське Слово, відповідально працюють з майбутніми майстрами пера

Кафедра журналістики Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова створена відповідно до рішення Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова від 23 червня 2005 року «Про створення кафедри журналістики Інституту української філології» та згідно Наказу ректора В.П.Андрущенка № 202 від 6 липня 2005 року, відповідно до вимог сучасності з мотивацією — зрозуміти зсередини освітянські процеси і грамотно писати про них, якісно з педагогічного погляду планувати, редагувати і видавати навчально-наукову літературу, професійно і толерантно організовувати взаємини з творцями комунікаційного простору.

Пріоритетне і виправдане часом призначення кафедри журналістики полягає у підготовці молодих спеціалістів до виконання фахових ролей у видавничій, редакторській, журналістській, публіцистичній, аналітичній, бібліотечній, громадській та організаційно-управлінській сферах діяльності. Таке професійне спрямування надиктоване сьогоднішньою специфікою соціології комунікацій, у якій акцентується на володінні новітніми технологіями інформаційного споживання, інноваціями в галузі журналістики та видавничої справи, сучасними формами проведення медіакомунікаційної роботи, налагодження ефективної організації редакційного колективу та видавничого бізнесу, нормами підготовки видань, їх редагування, аналізу медіа-контенту та інше.

Саме тому можна стверджувати, що на кафедрі журналістики працівники не тільки люблять і знають Слово, але й відповідально працюють з ним. Прикладом професійності та науково-теоретичної діяльності став випуск зусиллями викладачів термінологічного словника «Книгознавство» (2012), єдиного і першого такого роду в Україні.

Основу кафедри складають викладачі-науковці: завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Жадько Віктор Олексійович; доктор філологічних наук, професор Сидоренко Наталія Миколаївна; доктор філософських наук, професор Шпак Віктор Іванович; кандидат філологічних наук, доцент Харчук Олена Василівна; кандидат історичних наук, доцент Чепуренко Яна Олексіївна; кандидат історичних наук, доцент Куляс Павло Петрович; кандидат філологічних наук, доцент Харитоненко Олена Іванівна; кандидат філологічних наук, доцент Маленовський Юрій Леонідович; кандидат історичних наук, доцент Рогова Павла Іванівна; кандидат педагогічних наук, старший викладач Савенкова Людмила Василівна; кандидат педагогічних наук, викладач Марків Олександра Тимофіївна; асистент-аспірант Шевчук Світлана Вікторівна, асистент-аспірант Валуєва Євгенія Олександрівна, асистент-аспірант Клименко Олександр Іванович.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни видавничо-редакційного циклу: «Основи видавничої справи та редагування», «Типологію помилок», «Шрифтознавство», «Вступ до спеціальності», «Теорію масової інформації», «Теорію масової комунікації», «Комунікаційні технології», «Авторське право», «Основи професіональної комунікації», «Технічні засоби й основи виробництва ЗМК», «Режисура та архітектоніка видання», «Технічне редагування», «Художнє редагування», «Редакторський аналіз і правка», «Типологія видань», «Системи верстки», «Макетування і верстка», «Поліграфія», «Робота з автором», «Українська і зарубіжна журналістика», «Редакторська майстерність», «Редакторський фах», «Практикум з фаху», «Спецкурс із журналістики», «Спецкурс з редагування», «Спецкурс з видавничої справи», «Інформаційна політика та інформаційна безпека», «Публіцистика», «Видавнича справа в освітянській галузі», «Психологія мас», «Теорія соціального управління», «Дисципліна спеціалізації (періодичні та книжкові, електронні видання)», «Редагування літератури різних жанрів», «Редагування навчальних видань», «Видавничий бізнес», «Редакторські професії (випусковий редактор, відповідальний секретар)», «Інформаційно-аналітичне та аналітико-прогностичне забезпечення управління», «Стратегії розвитку інформаційного суспільства: Україна і світ», «Засоби масової комунікації у світовому інформаційному просторі», «Видавнича діяльність у вищому навчальному закладі», «ЗМК: література і суспільство», «Свобода слова і державна інформаційна політика».

Сучасна теорія соціальних комунікацій ставить нові вимоги щодо опрацювання інформаційних (документно-інформаційних) потоків, їх аналізування та супроводження. З цієї галузі кафедра готує кваліфікованих фахівців інтегрованих спеціальностей «Бібліотекознавство» та «Інформаційно-аналітична діяльність», спроможних працювати у різноманітних закладах, що займаються кумуляцією, збереженням, опрацюванням та селекцією інформації й забезпечують вільний доступ до неї якнайширшому колу споживачів.

Навчально-методичною базою цього спрямування є фахова розробка циклу дисциплін: «Інформаційні ресурси», «Інформаційно-аналітична діяльність» «Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Інформаційно-аналітичні технології», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Інформаційно-пошукові мови», «Теорія і практика референтської діяльності» та оригінальні авторські курси: «Методика інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі», «Інформаційні ресурси освітянської галузі».

Викладачі беруть участь у науково-практичних конференціях та активно співпрацюють з видавництвами й засобами масової інформації, зокрема з редакцією всеукраїнської газети «Освіта», друкарнею Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ТОВ «ВПК «Експрес-Поліграф» та ін.

При кафедрі видається у друкованому та онлайновому варіантах газети «Памолодь» і «Ренесанс»; збірник доповідей науково-практичної конференції викладачів «Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій»; збірник наукових студентських праць «Видавнича справа в освітянській галузі: проблеми, тенденції розвитку, перспективи». Кафедра має редакційно-видавничий центр і творчу лабораторію молодого редактора.

З метою залучення студентів до наукової рецепції проблем соціальних комунікацій кафедра організовує та проводить студентські наукові конференції, систематичні засідання наукових гуртків та проблемних груп:

  • Жадько Віктор Олексійович — «Творча лабораторія молодого видавця» (17 студентів) група 107-вс;
  • Куляс Павло Петрович — «Наукові засади редагування» (7 студентів) група 306-ур;
  • Харитоненко Олена Іванівна — «Видавнича справа та редагування в освітянській галузі» (18 студентів) група 507-вс;
  • Харчук Олена Василівна — «Питання редагування підручників для середньої школи» (8 студентів) група 108-ур;
  • Марків Олександра Тимофіївна — «Редакторська підготовка світоглядної літератури» (20 студентів), група 307-308- вс.

Особливою гордістю кафедри є професійна діяльність її завідувача — члена Національних Спілок України — письменників, журналістів та краєзнавців, лауреата багатьох Міжнародних і Всеукраїнських премій, серед яких — НСЖУ «Золоте перо» Жадька Віктора Олексійовича. З-під його пера надбанням українського народу в останні роки вийшло 15 художніх та науково-документальних і публіцистичних книг, зокрема такі вагомі видання як автор-упорядник: «Черкащина. Універсальна енциклопедія» (2010), науково-публіцистичне видання «Іду за Шевченком: від Києва до Канева» (2010), роман-сповідь «Кирило Осьмак: Заповідаю Вам Україну» (2012), навчальний посібник «Журналістика та основи редакторської майстерності» (2012).

Фундаментальними для навчання студентів є видані в останні роки праці Шпака Віктора Івановича: «Видавничий бізнес» (2010), «Розвиток видавничої справи України» (2011), Куляса Павла Петровича «Типологія помилок в корекційних таблицях» (2012); Чепуренко Яни Олексіївни: навчально-методичний посібник «Інформаційні ресурси освітянської галузі» (2012), монографія «Державна політика бібліотечної справи: еволюція та реалізація в інформаційному суспільстві» (2012) та термінологічний словник «Книгознавство», укладений колективом кафедри.

Щоб забезпечити отримання студентами конкурентоспроможної освіти, кафедра постійно вдосконалює навчально-методичну базу та практичну складову своєї роботи, здатну сформувати систему конкретних знань і навичок, необхідних для життя й діяльності в медіапросторі та інформаційному суспільстві.