Історія кафедри журналістики

Створення кафедри журналістики Наказом Ректора Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова відповідно до рішення вченої ради НПУ від 23 червня 2005 року саме в Інституті української філології — актуальний і професійно обґрунтований крок. Основа кафедри — викладачі-науковці: завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Жадько Віктор Олексійович; доктор філологічних наук, професор Сидоренко Наталія Миколаївна; доктор філософських наук, професор Шпак Віктор Іванович; кандидат філологічних наук, доцент Харчук Олена Василівна; кандидат історичних наук, доцент, докторант Чепуренко Яна Олексіївна (заступник зав. кафедри); кандидат історичних наук, доцент Куляс Павло Петрович; кандидат філологічних наук, доцент Маленовський Юрій Леонідович; кандидат історичних наук, доцент Рогова Павла Іванівна; кандидат філологічних наук Харитоненко Олена Іванівна; викладач Марків Олександра Тимофіївна; асистенти: Валуєва Євгенія Олександрівна, Клименко Олександр Іванович, Пекур Олена Володимирівна, Шевчук Світлана Вікторівна.

Діяльність кафедри здійснюється за такими напрямами: науково-дослідна робота; науково-методична робота; навчально-методична робота; участь у роботі Вченої та науково-методичної рад; робота з методичними, керівними та педагогічними кадрами; редакційно-видавнича діяльність; організаційна діяльність.

Створення кафедри обумовлено низкою теоретико-методологічних показників. Публіцистика педагогічного спрямування — істотна тематична частина журналістики, що мало досліджується в контексті загального вивчення інформаційного процесу. Цій темі приділяється багато уваги викладачами кафедри під час проведення лекцій та практичних занять.

Фахівці загальної спеціалізації “журналістика«,як правило, не володіють змістом педагогічного процесу, тобто психологією і природою педагогічних взаємин; термінологією; основними етапами та елементами освітянської роботи. Відтак, не знаючи зазвичай предмету вивчення, як засвідчує практика, журналісти не можуть професійно виконати навіть елементарні завдання — знайти, наприклад, контакт з респондентом чи виявити корені досліджуваної освітянської проблеми (конфлікту) і т.п. Практична необхідність в спеціалізованих фахівцях є очевидною.

Окрім того, нині в українському суспільстві існує нагальна потреба в журналістах і видавцях із педагогічною спеціалізацією, пов’язана з потребою створення позитивного іміджу педагога (як професії), втраченого за останні роки невдалої державною політикою в цій сфері. Самий же дух суспільства, його інтелектуальний аристократизм однозначно залежать від системи освіти та створеного позитивного іміджу педагога.

Суттєвою проблемою сучасності є також якість освітянської літератури. У більшості нових підручників не враховуються критерії зорового навантаження під час роботи дитини з книгою, читабельності тексту та зручності користування виданням. Діти, до речі, через наявність своєрідного душевного світогляду, бачать книжку значно ширше. Для них шрифт — це різновид ілюстрацій, зорове відчуття слова. А малюнки у підручниках початкової школи необхідні як фразування тексту — фіксування в конкретних зображеннях сюжетної лінії, розвитку дій. Від цього залежить сприймання тексту. Якщо малюнок і зображення літер дитину покличуть, то вона полюбить підручник й охоче буде вчитися. Отже, не так просто випускати освітянську літературу. Кафедра журналістики НПУ ім. М.П. Драгоманова здійснює підготовку фахівців редакційно-видавничої справи саме в цьому напрямку — з урахуванням потреб у забезпеченні якісною літературою та якісними виданнями саме освітянської галузі. Така вузька спеціалізація досі не мала й не має аналогів в Україні.

Основу кафедри становлять науковці-педагоги, які знають свій предмет. Вони, зокрема, викладають такі навчальні дисципліни видавничо-редакційного циклу: «Основи видавничої справи та редагування», «Типологія помилок», «Шрифтознавство», «Теорію масової комунікації та комунікації», «Комунікаційні технології», «Авторське право», «Основи професіональної комунікації», «Технічні засоби й основи виробництва ЗМК», «Режисура та архітектоніка видання», «Технічне редагування», «Художнє редагування», «Редакторський аналіз і правка», «Типологія видань», «Системи верстки», «Макетування і верстка», «Поліграфія», «Робота з автором», «Українська і зарубіжна журналістика», «Редакторська майстерність», «Редакторський фах», «Практикум з фаху», «Спецкурс із журналістики», «Спецкурс з редагування», «Спецкурс з видавничої справи», «Інформаційна політика та інформаційна безпека», «Публіцистика», «Видавнича справа в освітянській галузі», «Психологія мас», «Теорія соціального управління», «Редагування літератури різних жанрів», «Редагування навчальних видань», «Видавничий бізнес», «Редакторські професії (випусковий редактор, відповідальний секретар)», «Інформаційно-аналітичне та аналітико-прогностичне забезпечення управління», «Стратегії розвитку інформаційного суспільства: Україна і світ», «Засоби масової комунікації у світовому інформаційному просторі», «Видавнича діяльність у вищому навчальному закладі», «ЗМК: література і суспільство», «Свобода слова і державна інформаційна політика» та інші.

Кафедра журналістики співпрацює з редакцією всеукраїнської газети “Освіта«,друкарнею нашого університету та редакційно-видавничим центром газети «Експрес-об’ява». Кафедрою започатковано дві навчально-інформаційні газети «Памолодь» і «Ренесанс»; зареєстровано в Міністерствіюстиції України навчально-методичний вісник «Журналістика: вчора, сьогодні, завтра». Принагідно зазначимо, що упродовж 2008-2010 років студентська газета «Памолодь», яка повністю готується студентами (набір матеріалів, літературне редагування, коректура, фото, верстка), посідає перші-треті місця у Всеукраїнських конкурсах студентських газет.

Кафедра має студентський редакційно-видавничий центр, у якому й готуються газети, творчу лабораторію молодого редактора, у якій йде жваве обговорення сучасних проблем журналістики та редакційно-видавничих проблем, проводяться зустрічі з відомими творчими особистостями.

З 2004 року запроваджено підготовку бакалаврів, магістрів і спеціалістів на інтегрованій спеціальності «Українська мова та література та бібліотекознавство», а з 2007 року — «Українська мова та література та інформаційно-аналітична діяльність», що також активно освоюють студенти.

Кардинальні зміни останніх років в інформаційних технологіях, широке впровадження комп’ютерів і засобів інформаційної техніки в бібліотеки та інформаційні центри, перехід на ринкові відносини ставлять нові вимоги до професійної підготовки у сфері документно-інформаційних комунікацій, потребують перебудови всієї системи інформаційно-бібліотечної та інформаційно-аналітичної освіти. Тому надзвичайно актуальною є підготовка викладачами кафедри і бібліотекарів-бібліографів, референтів та інформаційних аналітиків. Враховуючи вищезазначену ситуацію, постає питання розробки програм з інформаційно-аналітичних технологій, інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційних систем, організації та управління інформаційною сферою, правового забезпечення інформаційної, інформаційно-бібліотечної діяльності та інших. Розробка такого комплексу дисциплін забезпечує фахові знання та сприяє підготовці кваліфікованих інформаційних фахівців, спроможних працювати у різноманітних закладах, що займаються кумуляцією, збереженням, опрацюванням та селекцією інформації і забезпечують вільний доступ до неї якнайширшому колу споживачів. Ґрунтовна підготовка студентів у цьому напрямку сприяє належному опануванню ними сучасних наукових методик та методологій, практичних навичок у володінні сучасними технічними засобами в каталогізації і пошуку інформації в умовах безпосереднього доступу до різноманітних баз даних, роботи в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах.

Навчальні програми з провідних фахових дисциплін: «Інформаційні ресурси», «Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Інформаційно-аналітичні технології», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Теорія і практика референтської діяльності» структурно й тематично єдині для всіх курсів, передбачають творчий підхід керівників курсів, викладачів у доборі матеріалу та методах роботи із студентами. До дисциплін інформаційно-аналітичного циклу введено низку таких, які стосуються освітянської сфери, це зроблено в Україні вперше. Це такі оригінальні авторські курси як «Методика інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі», «Інформаційні ресурси освітянської галузі», а також окремі теми інших дисциплін, які розкривають особливості організації інформаційно-бібліотечної, інформаційно-аналітичної та аналітико-прогностичної діяльності в освітянській галузі.

Необхідність започаткування та подальшого розвитку в Інституті української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова інтегрованих спеціальностей «Бібліотекознавство» та «Інформаційно-аналітична діяльність» зумовлено рядом об’єктивних чинників. По-перше, в сучасних умовах розвитку галузевих документно-інформаційних потоків освітня практика потребує кваліфікованих спеціалістів, спроможних здійснювати бібліотечно-інформаційний, інформаційно-аналітичний та аналітико-прогностичний супровід наукових досліджень та практичної діяльності в галузі освіти. По-друге, в освітній галузі сьогодні сформовано потужний інформаційний потенціал, який вимагає систематизації та концентрації у відповідних бібліотечних фондах, різноманітних бібліографічних покажчиках, базах даних та електронних каталогах. Необхідність підготовки спеціалістів та магістрів — бібліотекарів та інформаційних аналітиків — зумовлена суттєвими змінами в інформаційних технологіях, широким застосуванням комп’ютерів та інформаційної техніки у бібліотечно-бібліографічних процесах, створенням нової інформаційної інфраструктури; необхідністю вирішення завдань кумуляції, опрацювання та обробки документного потоку, аналізу, селекції та перетворення інформації, моніторингом інформаційних потреб користувачів документів з метою забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації на будь-яких матеріальних носіях.

До підготовки бібліотекарів, референтів та інформаційних аналітиків, яка здійснюється на кафедрі журналістики, залучаються як провідні науковці галузі, так і фахівці-практики, які мають багаторічний досвід роботи в інформаційній сфері.

Кафедра продовжує поліпшення навчально-методичної роботи, пошук форм і методів залучення студентів до активної журналістської, редакційно-видавничої, бібліотечно-бібліографічної, інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності. Усі викладачі кафедри активно беруть участь у науковій роботі університету і друкують свої матеріали у науковому збірнику «Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій», а також в інших науково-теоретичних та науково-практичних вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Науково-методична робота співробітників кафедри полягає у забезпеченні науково-теоретичного супроводу міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень, обласних шкіл передового педагогічного досвіду), а також тих, що проводяться в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. За цей період працівники кафедри брали участь у 5-ти Міжнародних конференціях, 18-ти Всеукраїнських конференціях і науково-практичних семінарах; двох Всеукраїнських нарадах, організованих МОН України; двох Інтернет-конференціях; 14-ти міських науково-практичних семінарах, інструктивних нарадах. 8 викладачів підготувати матеріали тез до програм конференцій та брали участь у роботі секцій.

Про результативність наукової, науково-методичної роботи працівників кафедри, пов’язаної з журналістикою та редакційно-видавничою діяльністю та бібліотекознавством свідчать публікації в наукових виданнях, часописах, у тому числі й ВАК України, розроблені науково-методичні, навчально-методичні посібники, електронні підручники, навчально-методичні комплекси, методичні рекомендації.

Зокрема, уже випущено: 8 навчально-методичних посібників, з них 4 мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; один навчальний посібник (В.Жадько, Журналістика і редакторська майстерність); 7 програм, для курсів за вибором, спеціальних факультативів, які можуть бути включені до варіативної частини навчального плану; 9 методичних рекомендацій, у тому числі методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт, 30 наукових статей; 6 електронних навчально-методичних комплексів для студентів.

Уже стало традицією, коли за матеріалами роботи секції «Видавнича справа та редагування в освітянській галузі» кафедра щороку випускає у світ збірник наукових студентських праць «Видавнича справа та редагування в освітянській галузі: проблеми, тенденції розвитку, перспективи». Працівники кафедри беруть участь у науково-методичній і вченій радах інституту та університету. Професор В.О. Жадько є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, виступає як опонент під час захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук. Разом із цим, викладачами кафедри розглядаються і готуються відгуки на автореферати дисертаційних досліджень аспірантів та пошукувачів на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук, складаються рецензії на наукові, навчально-методичні, методичні статті, матеріали освітян України. Членами кафедри вивчаються, аналізуються, рецензуються, обговорюються на засіданнях кафедри наукові статті, посібники, навчальні програми педагогічних працівників регіону, співробітників інституту чи інших установ.

Таким чином, кафедра журналістики Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова — кузня сучасних кадрів журналістської, редакційно-видавничої, бібліотечно-інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності, які суттєво поповнюють інтелектуальний ресурс нашої держави, здатні працювати з використанням сучасних інформаційних технологій в різноманітних напрямах освітянської галузі.